ACDSee Photo Manager 12

Testeissäkin menestynyt HUIPPUNOPEA kuvien järjestely- ja korjaus-ohjelma ACDSee on kohentunut paremman käyttöliittymän ja kohi-nanpoiston ansiosta. Kannattaako nyt luopua Elementsin käytöstä?

keskiviikko 11. elokuuta 2010

Kanadalaisesta ACDSee Photo Manager -ohjelmasta on val-mistunut jo 12. versio. Näkyvin muutos on uusittu käyttöliit-tymä, joka on vaatimattomam-man näköinen kuin aikaisempi, mutta jättää kuville paremmin tilaa. Työnkulkua on myös hel-potettu. Sen ansiosta esimer-kiksi lajittelu, selailu, muokkaus, on-line-katselu ja useita työvai-heita käsittävät tehtävät käyvät aikaisempaa vaivattomammin. Muuten ohjelma toimii pit-kälti samalla tavalla kuin en-nenkin. Pääikkunassa näkyvät pienet esikatselukuvat, jotka suurenevat silmäräpäyksessä, kun niitä kaksoisnap sauttaa. Uudessa versiossa kuvat saa myös näkymään ÿ lminauhana suuren kuvan alla. Photo Mana-ger 12 reagoi komentoihin sala-mannopeasti, kuten aikaisem-matkin versiot. Selattaessa ei tarvitse odotella kuvan vaihtu-mista toiseen, ja hakukomento tuo tulokset heti nähtäville.

Nopeasti liikkeelle Kun kuvahakemisto avataan, ohjelma alkaa välittömästi jär-jestellä kuvia niiden exif-tietojen mukaan, joten esimerkiksi laa-jakulmalla otetut kuvat löytyvät yhdellä napsautuksella. Tallen-tamisen arvoiset kuvat voi mer-kitä ja merkitsemättömät pois-taa yhtä vaivattomasti. Tämä ominaisuus on lainattu laa-jemmasta ACDSee Pro -ohjel-masta. Va-litettavasti Photo Manager 12:lla ei voi li-sätä useamman kuvan IPTC-tietoihin hakusanoja samalla kertaa, toisin kuin pro-versiolla. Kuvankäsittelyosa on kömpe-lömpi kuin Elementsin, mutta plussaa on, että ohjelmassa on käyrätoiminto värien ja valotuk-sen säätämiseen. Kohinanpoisto on parantunut merkittävästi ai-kaisemmasta versiosta ja päihit-tää Elementsin selvin luvuin. Kaiken kaikkiaan Elements vie kuitenkin voiton kuvankä-sittelyssä, mutta ACDSee sopii paremmin kuva-arkiston hal-lintaan. Vaikka versio 12 on pa-rannettu aiemmasta, myös ver-siot 10 ja 11 ovat niin hyviä, ettei päivitystä välttämättä tar-vita. Kanadalaiset ohjelmanke-hittäjät saisivat seurata aikaansa ja liittää ohjelmaan paikannus-toiminnon, jolla kuvat saisi gps-tietojen mukaan kartalle. Kas-vojentunnistus olisi myös hyvä lisä, samoin “etsi samalla kuin kirjoitat” -toiminto, joka käyn-nistää haun heti ensimmäisen kirjaimen näppäilyn jälkeen. Nämä kolme toimintoa sisälty-vät Elementsiin ja jopa ilmais-ohjelma Picasaan.

Ehkä sinua kiinnostaa...

Saat jännittävää sisältöä suoraan sähköpostiisi!